ABOUT US
About Us (Tamil)
About Us (English)
Objectives (Tamil)
Objectives (English)
Organization Chart
Sanctioned Posts
Names of PA(SS) to Collectors
Right to Information
Small Savings - 50 years ago ..
Contact Us
     
 

எங்களைப் பற்றி

தமிழ்நாடு அரசு சிறுசேமிப்புத் துறை ஆணையரகம் ஆனது நிதி அமைச்சகத்தின் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட துறை ஆகும். 

தற்போது அந்த அடிப்படையில் இத்துறை ஆனது, மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் திரு. .பன்னீர்செல்வம், (நிதி மற்றும் வீட்டுவசதி துறை) அமைச்சகத்தின் கீழ் அமையப்பெற்ற துறை ஆகும். தலைமைச் செயலக நிதித்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் திரு.. சண்முகம், ..., , தலைமையின்கீழ் இத்துறை பணியாற்றிவருகிறது.

தமிழ்நாடு அரசு சிறுசேமிப்புத் துறை ஆணையரகத்தில் மரு. .பு. உமாநாத், ...,  முழு கூடுதல் பொறுப்பில் ஆணையராக உள்ளார். 

தமிழ்நாட்டில் 1961 ஆம் ஆண்டு சிறுசேமிப்பை ஊக்குவிப்பதற்காக சிறுசேமிப்புத் துறை இயக்ககம் துவங்கப்பட்டது.

அரசாணை எண்.1350 (பொது-சிறப்பு)த் துறை நாள்.23.08.1963-ல் சிறுசேமிப்புத் துறை இயக்குநரகம் உருவாக்கப்பட்டு jäœeh£oš jäHf muÁ‹ ÁWnrä¥ò¤ Jiw MdJ 50 M©LfS¡F« nkyhf Á¡fd¤Â‹ kh©Ãid cz®¤J« éjkhf mŠryf ÁWnrä¥ò¤ £l§fis k¡fël« bfh©L nr®¥gš j‹åfu‰W és§F»wJ.

மக்களிடையே சிக்கனத்தை வலியுறுத்தி சிறுசேமிப்பு திட்டங்களின் முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக அரசுக்கு தகுந்த ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக மாநில தேசிய சேமிப்பு ஆலோசனை குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது.  இதில் துணைத் தலைவர்களாக அரசால் நியமனம் பெற்றவர்கள் விபரம் :-

1.      திரு. எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்கள்.

2.      திரு. எஸ்.எஸ். இராஜேந்திரன் அவர்கள்.

3.      திரு. . அம்பிகாபதி அவர்கள்.

4.      திரு. கோ. வி. நாராயணசாமி அவர்கள்.

5.      திரு. . ரகுமான்கான் அவர்கள்.

6.      திரு. வி.கே. சின்னச்சாமி அவர்கள்.

7.      திரு. எஸ். சந்திரசேகர் அவர்கள்.

8.      திரு. டாக்டர் பரந்தாமன் அவர்கள்.

9.      திரு. டி. இராஜேந்தர் அவர்கள்.

10.     திரு. திரு. ரகுமான்கான் அவர்கள்.

 

k¡fë‹ gz« k¡fë‹ eyD¡nf v‹w Óça neh¡»š flªj Áy M©LfŸ tiu, mŠryf ÁWnrä¥ò¤ £l§fŸ _y« Âu£l¥gL« m«khãy ãÂahdJ, tŸStç‹,

           ”Ïa‰wY« <£lY« fh¤jY« fh¤j

             tF¤jY« tšyJ muR” (FwŸ v© 385)

v‹w Fwë‹ go ešy £l§fis Ô£LtÂY« mt‰iw¢ bra‰gL¤Â tUthia <£LtÂY« <£oaij¡ fh¤J¡ bfhŸtÂY« fh¤j bršt¤ij¡ Fok¡fë‹ eyD¡F g»®ªJ më¥gÂY« Âwikahf bra‰gLtnj muR v‹gJ ngh‹W, k¤Âa murhš, mªj-mªj khãy muRfS¡F Ú©l fhy fldhf tH§f¥g£L tªjJ ÁWnrä¥ò Jiwæ‹ _y« tNè¡f¥gL« bjhifahdJ ekJ khãy muÁ‹ ts®¢Á¤ £l§fS¡F« ga‹gL¤j¥g£L tªjJ.  khãy muÁ‹ ã g‰wh¡Fiwia rçbrŒaΫ, rk‹ brŒÂlΫ ÏJ cjé tªjJ. våD« j‰nghJ jäœehL muR nk‰go fl‹ bgW« trÂæid ga‹gL¤Â¡ bfhŸtÂèUªJ k¤Âa muÁläUªJ éy¡F¥bg‰WŸsJ

muR ÁWnrä¥ò Jiw jdJ kht£l mÂfhçfë‹ _y« bghJ k¡fS¡F mŠryf ÁWnrä¥ò¤ £l§fë‹ gaid, cyf Á¡fd ehŸ éHh¡fë‹ _ykhf bfh©L br‹W. mªj ÁWnrä¥ò Å£L¡F k£LkšyhJ eh£o‹ bghUshjhu ts®¢Á¡F« cjé tUtij és«Ã tU»wJ. 

mŠryf ÁWnrä¥ò £l§fŸ _y« eh£o‹

1.          r_f ghJfh¥ò    (Social Harmony)

2          gF neu ntiy thŒ¥ò  (Part Time Jobs)

3.         brh¤J cUth¡f« (Asset Creation)

4.         ts« ghJfh¤jš  (Preservation of Resource)

5.         £lä£l ts®¢Á fhzš  (Planned Development)

6.         tskhd v®fhy« (Bright Future) Vd Ï¥gona Ú£o¤J¡ bfh©nl nghfyh«,

           

ViH, gz¡fhu®, k‰W« khj-CÂajhu® vd¥ ghFgho‹¿ nrä¥òjh‹ midtU¡F« mt®fë‹ Â£lä£l ts®¢Á¡F têfh£L« e«Ã¡ifahd ghJfh¥ghf és§F«, mjid¤ jUtJ mŠryf nrä¥ò £l§fŸ jh‹. rKjha¤Âš cŸs mid¤J ju¥ò k¡fS¡F« V‰w e«Ã¡if jU« mŠryf ÁWnrä¥ò¤ £l§fis jäHf muÁ‹ ÁWnrä¥ò¤ Jiw gçªJiu¤J tU»‹wJ.  ÏitfŸ mŠryf§fëš bjhl§f¥g£L«, brašgL¤j¥g£L« k¡fS¡F  gadh‰¿Í« tU»‹wd.

étrhæfS¡F »rh‹ éfh° g¤Âu«, KVP- Kissan Vikas Patra XŒÎ bg‰w KÂnah®fS¡F, mŠryf khj tUthŒ £l«, POMIS- Post Office Monthly Income Scheme, _¤j Fok¡fŸ nrä¥ò £l«, POSCSS- Post Office Senior Citizens Saving Scheme k‰W« tUkhd tç¢ rYif më¡F« £l§fshd njÁa nrä¥ò g¤Âu« 8-tJ btëpL, NSC VIIIth issue-National Savings Certificate mŠryf bghJ tU§fhy it¥ò ã £l«, POPPF- Post Office Public Provident Fund, Ïšy¤juÁfŸ k‰W« »uhk k¡fS¡F cfªj £l§fshd mŠryf bjhl® it¥ò¤ £l«, PORD- Post Office Recurring Deposit Scheme, mŠryf fhy it¥ò¤Â£l«,  POTD- Post Office Time Deposits ngh‹w gšntW £l§fë‹ _y« k¡fŸ mŠryf§fëš KjÄL brŒayh«.

njU¡F m¢rhâ v›tsÎ K¡»ankh, mJ ngh‹nw ÁWnrä¥ò £l Kft®fŸ k¡fël« mŠryf ÁWnrä¥ò £l§fis vL¤J brštš mt®fŸ m¢rhâfshf és§» tU»wh®fŸ.  k¡fshš RU¡fkhf ”MPKBY   v‹D« Magila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana kfë® mŠryf bjhl® it¥ò¤ £l« MdJ KGtJ« kfë® Kft®fshš k£Lnk brašgL¤ÂtU« £lkhf és§F»wJ. k¡fë‹ mnkhf tunt‰Ãid bg‰w £l§fëš  Ï¤Â£l« Kj‹ik bg‰W és§F»wJ. Ϥ£l¤Âš, nkY«, gyiu nr®¤J mt®fŸ ga‹ bg‰¿l  jäHf muÁ‹ ÁWnrä¥ò¤ Jiw¤ njitahd elto¡iffis  vL¤J tU»wJ.

ϪÂahéš t§»fŸ tH§F« t£o¡F Ïizahf mŠryf ÁWnrä¥ò £l§fëY« t£o tH§f¥gL»wJ.  vdnt KjÄ£o‰F« t£o¡F«   KG ghJ

fh¥ò jUtJ mŠryf ÁWnrä¥ò £l§fŸjh‹.  thœ¡ifæš xUt® mt® v©âago mtuJ v®fhy« mikªÂl, mt® mj‰fhf Ï‹W £lä£L nrä¤jhš, v©âago mtuJ tU§fhy¤ij v® bfhŸsyh«.  v‹iw¡Fnk ekJ njit v‹gJ ifasÎ Mdhš  eh« éU«òtnjh flysÎ.

Ï‹iwa fhy¤Âš ü‰wh©L éHh bfh©lhl¥g£L tU« K‹dhŸ Kjšt®,   v«.í.M® (MGR)  v‹W k¡fshš ngh‰w¥g£l, ÂU v«.í. uhk¢rªÂu‹ mt®fis jäHf muÁ‹  ÁWnrä¥ò¤ Jiwæ‹ Kjš Jiz jiytuhf¡ bfh©L rhjidfŸ gy òçªj bgUikÍ« bfh©ljhf muR ÁWnrä¥ò¤ Jiw és§F»wJ.

Vœikia mf‰W« xU k¡fŸ gâahf jäœeh£oš muR ÁWnrä¥ò¤ Jiw j‹ nritæid bjhl®»wJ.

jäHf muÁ‹ ÁWnrä¥ò¤ Jiw gçªJiu¡F« k¡fS¡fhd mŠryf ÁWnrä¥ò¤ £l§fŸ jh‹ e«Ã¡ifahdJ«, ghJfh¥ghdJ«, gaDŸsjhfΫ mik»wJ.  vdnt mj‹ ga‹ bg‰W k¡fŸ midtU« thœth§F thœªÂlΫ  ešthœÎ bg‰¿lΫ  jäHf muR ÁWnrä¥ò¤ Jiw thœ¤J»wJ.

ஆணையர்,
தமிழ்நாடு அரசு சிறுசேமிப்புத் துறை