50 years ago.... .
First Vice Chairman,
Small Savings Department
 
Small Savings Cultural Programme
 
 
Thiru M.G.Ramachandran,
Vice-Chairman, Small Savings Department receiving Governor


 
Hon'ble C.N.Annadurai,
Chief Minister addressing

 
Hon'ble C.N.Annadurai, Chief Minister speech on Small Savings


Thiru M.G.Ramachandran,
Vice-Chairman, Small Savings Department addressing


Cultural Programme- Event 1
 
Cultural Programme- Event 2
 
Cultural Programme- Event 3
 
Cultural Programme- Event 4

Cultural Programme- Event  5
 
Cultural Programme- Event 6
 
     
 

Ï‹iwa fhy¤Âš ü‰wh©L éHh bfh©lhl¥g£L tU« K‹dhŸ Kjšt®,   v«.í.M® (MGR)  v‹W k¡fshš ngh‰w¥g£l, ÂU v«.í. uhk¢rªÂu‹ mt®fis jäHf muÁ‹  ÁWnrä¥ò¤ Jiwæ‹ Kjš Jiz jiytuhf¡ bfh©L rhjidfŸ gy òçªj bgUikÍ« bfh©ljhf muR ÁWnrä¥ò¤ Jiw és§F»wJ.

FIRST VICE CHAIRMAN OF SMALL SAVINGS DEPARTMENT
THIRU  M.G.  RAMACHANDRAN